Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád obchodní společnosti BASSENS s.r.o.

se sídlem Baranova 1382/5,130 00 Praha 3
identifikační číslo: 07248202, DIČ:07248202
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297676, 

Fio banka a.s. číslo učtu: 2101729625/2010          IBAN: CZ28 2010 0000 0021 0172 9625             BIC(SWIFT): FIOBCZPPXXX

 

pro prodej šperků prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.amazingjewelry.cz (dále jen: „Obchodní podmínky“)

Email: eshop@amazingjewelry.cz

 

 

 1. Závaznost obchodních podmínek

 

Podmínkou nákupu v internetovém obchodě www.amazingjewelry.cz je přijetí těchto Obchodních podmínek internetového obchodu www.amazingjewelry.cz („Internetový obchod“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a výslovně je přijímá.

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro objednávání zboží prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto podmínky se řídí zákony České republiky.
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevných chyb. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Spotřebitelskou smlouvou je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 1. Objednávka a uzavření smlouvy
 1. Objednávka je kupujícím závazně provedena formou interaktivního vyplnění objednacího formuláře, tedy zadáním zejména identifikačních údajů kupujícího, druhu a množství zboží, místa plnění a potvrzením kupní ceny a dále souhlasem s Obchodními podmínkami, a to odesláním (potvrzením) vyplněné objednávky prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu. Toto odeslání (potvrzení) objednávky je závazným přijetím nabídky prodávajícího kupujícím k uzavření kupní smlouvy a je jím tak mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany kupujícího není přijetím nabídky a není jím uzavřena kupní smlouva.
 3. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za přijetí nabídky k uzavření kupní smlouvy i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu nebo ji zadá ve špatném formátu. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.
 4. Vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání předmětu prodeje není možné, neboť předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Prodávající může zboží nabízet za nižší cenu, než je cena, za kterou je zboží běžně nabízeno, tj. může zboží nabízet se slevou. U zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena zboží před slevou a cena zboží po slevě. Prodávající dodává zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto zboží. V případě, že po uzavření kupní smlouvy vyjde najevo, že zboží není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku, případně oznámit tuto skutečnost kupujícímu s tím, že v případě, že kupující nemá zájem o dodání zboží za běžnou cenu, mají kupující i prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. Dodání zboží

 

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Snahou prodávajícího je, aby se ke kupujícímu zboží dostalo v co nejkratším termínu. Pokud dojde k překročení výše uvedeného časového limitu nebo vyprodání produktu, bude prodávající kupujícího o vzniklé situaci e-mailem informovat.
 2. Kupujícímu je povinen si zboží co nejdříve po převzetí zkontroloval. V případě poškození zásilky je kupující povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě. V případě, že zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou zboží kupující zjistí, že zboží je poškozeno a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, kteráZáložka tím prodávajícímu vznikne.
 3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, případně jiná potvrzení a certifikáty, předá prodávající bez odkladu po převzetí zboží kupujícím. Doklady může prodávající kupujícímu zaslat i elektronicky.
 4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem (platební kartou), nebo platbou při převzetí předmětu prodeje (na dobírku). Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy.
 6. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem.
 7. Pokud není kupní cena, resp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Při placení kupní ceny, resp. zálohy na kupní cenu a nákladů na odeslání předem je zboží dodáno až poté, kdy jsou kupní cena, resp. záloha na kupní cenu a náklady na odeslání kupujícím v plné výši zaplaceny.
 8. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu v okamžiku, kdy předá zboží dopravci zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího.
 9. Dodané zboží je kupující povinen převzít a zaplatit. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání zboží.
 10. Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, opětovné zaslání zboží, je prodávající povinen mu toto zboží odeslat jen tehdy, uhradí-li mu kupující předem veškeré náklady související s tímto odesláním.
 11. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

 

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
 1. Od smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující - spotřebitel odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo poslední části jeho dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 2. Kupující -  spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Kupující - nespotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Kupující - spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
 5. V odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, zvolený způsob vrácení zboží, event. bankovní spojení.
 6. Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli vrátit celou částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího - spotřebitele přijal.
 7. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil pro dodání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující - spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující - spotřebitel. 
 8. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty tohoto zboží a tuto hodnotu si odečíst od vrácené částky.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u zboží upraveného podle přání kupujícího - spotřebitele.
 10. Dojde-li k využití práva kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Nedojde-li k jejich navrácení nebo není-li navrácení možné, jedná se o bezdůvodné obohacení na straně kupujícího a prodávající má právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 1. Práva a povinnosti za vadného plnění
 1. Pokud má zboží v době, kdy kupující zboží převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost či neodpovídá jiným zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující - spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující odstoupit o smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Prodávající není povinen nároku kupujícího, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji po převzetí zboží sám způsobil.
 5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
 6. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 7. Přestavuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je kupující - spotřebitel oprávněn dle své volby na prodávajícím požadovat:
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
 1. Představuje-li vada nepodstatné porušení smlouvy, je kupující - spotřebitel oprávněn dle své volby na prodávajícím požadovat odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 1. Vyřízení reklamace
 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, a to písemně nebo elektronicky. V reklamaci kupující uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Případné prodlení s uplatněním reklamace či pokračující užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, tj. znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 2. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů o reklamaci rozhodnout, případně kupujícího informovat o tom, že k rozhodnutí bude potřeba odborné posouzení. Reklamaci kupujícího - spotřebitele, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím - spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující - spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 4. Záruční doba zboží se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 5. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.
 6. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit.
 7. Kupující je povinen po celou dobu užívání zakoupeného zboží věnovat dostatečnou pozornost pravidlům jeho užívání. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost zboží či nevhodně zvolená velikost zboží, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.
 8. Za vadu zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu kupujícího či třetí osoby.
 1. Řešení sporů
 1. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud takové řešení kupující neodmítne.
 2. Prodávající tímto dále kupujícího -  spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nalezne kupující - spotřebitel zejména na internetových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce rovněž vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 4. Spor, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, řeší obecné soudy.  
 1. Ostatní
 1. V případě, že kupující objedná speciální zboží nebo zboží, které není skladem, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy.
 2. V případě písemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.
 3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, a zákonem o ochraně spotřebitele. Vztahy mezi kupujícím s prodávajícím se řídí českým právem.
 4. Kupující využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů (jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa). Zákazník může kdykoli svůj souhlas odvolat a zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 8.11.2019
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.